Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο www.novitagroup.gr .Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την NOVITA GROUP, εταιρία καλλυντικών, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Α. Γενικοί Όροι

1.Ο ιστότοπος www.novitagroup.gr ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία NOVITA GROUP.

2.Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, όπως προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, εμπορικά σήματα,λογότυπα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3.Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου. Η χρήση του περιεχομένου επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια.

4.Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του novitagroup.gr

5.Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τo novitagroup.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

6.Η Novita Group δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του novitagroup.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

   Β. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

    Η εταιρεία με την επωνυμία «Novita Group», που εδρεύει στο ΒΙ. ΠΑ. Θέρμης – Νέα Ραιδεστός, Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ως ελεγκτής των δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενημερώνει τους επισκέπτες αυτής ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής "δεδομένα") γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία. Τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

   Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο, εάν δεν το πράττουν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.

    Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας δεν θα διαδοθούν ούτε και θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Ενδέχεται όμως να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας.

    Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να ζητούν τη διόρθωση, την ανανέωση, ή διαγραφή τους, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019, με γραπτό αίτημά τους στην διαχειρίστρια της ιστοσελίδας εταιρεία «Νovita Group ή στο novitagroup.gr, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επικοινωνία".
    

   Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η χρήση των υπηρεσιών του novitagroup.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.